Vasso tiedote 1/2016 pdf

Vasson muutto ja uusi osoite
Vasso muuttaa uusiin tiloihin 15.2.2016. Vasson uusi osoite on Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku. Toimitilat ovat rakennuksen neljännessä kerroksessa. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme!

Kansa-koulu –hanke asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukemassa
Vasso on yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa koulutetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen, ja se on osa valtakunnallista Kansa-valmistelua (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto). Kansa luo sosiaalialalle terveydenhuollon Kantaa vastaava arkiston, johon sosiaalialan asiakastieto tallennetaan keskitetysti kaikkien sosiaalialan ammattilaisen hyödynnettäväksi.

Kansa-koulu -hankkeessa koulutetaan laajasti sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen tapaan kirjata asiakastiedot. Tärkeää on myös auttaa kuntia ja kuntayhtymiä valmistautumaan Kansa-arkiston käyttöönottoon esimerkiksi yhtenäistämällä palveluprosesseja ja ottamalla käyttöön yhtenäiset palvelutehtäväluokitukset.

Valtakunnallista Kansa-koulu -hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Vasso vastaa Varsinais-Suomen osuudesta. Valtakunnallisen hankeen verkkosivut: http://www.socom.fi/kansa-koulu/

Kansa-koulu –hanke aloitti 1.8.2015 ja jatkuu kesäkuuhun 2018. Ensimmäinen laaja koulutus asiakasasiakirjalain sisällöstä järjestetään Varsinais-Suomessa 23.3.2016. Koulutuksen ohjelma löytyy Vasson verkkosivuilta:
http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtuma/sosiaalihuollon-asiakasasiakirjalain-toimeenpano-koulutus/ 

Sosiaalihuollon henkilöstön kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi käynnistyy syyskuussa 2016 kirjaamisvalmentajien koulutus sosiaalihuollon organisaatioihin. Kevään 2016 aikana nimetään kirjaamisvalmentajat myös Varsinais-Suomeen. Valmennuksen jälkeen kirjaamisvalmentajilla tulee olemaan valmius kouluttaa määrämuotoista kirjaamista oman organisaationsa tai alueensa sosiaalihuollon ammattilaisille. Kirjaamisvalmentajat järjestävät koulutukset omissa organisaatioissaan tai yhteistyöalueella yhdessä Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattorin kanssa. Olisi hyvä, että suurista kaupungeista ja sote-kuntayhtymistä useampi henkilö osallistuisi kirjaamisvalmentajien valmennukseen. Kunnat voivat myös tehdä yhteistyötä siten, että kunnille valmennetaan yhteisiä kirjaamisvalmentajia. Hanke lähettää oman tiedotteensa kirjaamisvalmentajien koulutuksesta.

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon piloteiksi valittiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Jyväskylä, Turku, Vaasa, Päijät-Hämeen maakunta sekä Oulunkaaren ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymät. Kansallisia määrityksiä pilotoivat iäkkäiden palvelujen kotihoidossa ja omaishoidon tuessa Oulunkaari ja Ylä-Savon SOTE, lapsiperheiden palveluissa Eksote ja Päijät-Häme sekä lastensuojelussa Jyväskylä, Turku ja Vaasa. Pilotit käynnistyvät helmikuun aikana.

Lisätietoja hankkeesta: Saija Siivonen, aluekoordinaattori, email: saija.siivonen(at)vasso.fi, puh: 050 3027530

 

Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille (PPPR) –hankkeessa käynnistyi marraskuussa 2015 toinen vaihe. Palveluja kehitetään edelleen ja kehitetyt toimintamallit juurrutetaan osaksi perustyötä ja arkipäivää. Kaste-ohjelman Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille –jatkohanke on käynnissä Länsi-Suomessa 1.11.2015-31.12.2016. Turun kaupunki hallinnoi eri kehittämisosioita sisältävää jatkohanketta, jossa ovat lisäksi mukana Pori, Rauma, Raisio, Rusko, Salo ja Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhteisen hankkeen tavoitteena on luoda tehokkaampia ja vaikuttavampia sosiaali- ja terveyspalveluita ja palvelumalleja peruspalveluihin asiakaslähtöisen palvelumuotoilun ja johtamisen keinoin. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Sirpa Vainio, sirpa.vainio@turku.fi. Jatkohankkeessa Vasso osallistuu ohjausryhmätyöskentelyyn. Lisää tietoa hankkeesta http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKi) –hanke etenee
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama IKi-hanke edistyy projektipäällikkö Terhi Kiviharjun (terhi.kiviharju@vasso.fi) vetämänä. Ko. hanke on Raision, Liedon, Uudenkaupungin ja Vasson yhteistyöhanke (2015-2016). Hankkeen verkkosivuilla on mm. julkaistu hankkeen kehittämiskohteen nykytilan kuvaus:
https://www.thl.fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/kehittamisprojektit/ikaihmisten-kotihoidon-toimintamalli-ja-kirjaamisen-edellytykset-iki-

Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistuvissa kunnissa vanhustenhuollon kotihoidon palveluja. Kehittämistyössä hyödynnetään ja pilotoidaan kansallisesti määriteltyjä sosiaalihuollon palveluluokituksia, toimintaprosesseja, asiakasasiakirjoja ja termistöjä vanhustenhuollon kotihoidon kehittämiseen liittyen. Hankkeessa kuvataan vanhustenhuollon kotihoidon järjestämisen ja tuottamisen toimintamallit sekä työnkulku toimintakunnissa. Prosesseissa tarvittavien työntekijöiden ja asiakkaita koskevat tietosisällöt yhtenäistetään kansallisen sosiaalihuollon asiakastietomallin kanssa. Hankkeessa tavoitellaan käytännönläheistä kehittämistyötä, joka helpottaa vanhustenhuollon kotihoidon toteutusta.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Vasso osallistuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pysyvään asiantuntijatyöryhmään, jossa toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö on yksi sosiaalialan edustajista. Työryhmän tehtävänä on palvelutarpeiden ennakointi, toiminnallisten muutostarpeiden esille tuominen, toimintatapojen kehittäminen ja järjestämissuunnitelman päivittäminen. Lisäksi Vasso on kutsuttu mukaan myös ko. asiantuntijatyöryhmän alla toimivaan ”hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen työryhmään”, jossa Vasson edustajana työskentelee suunnittelija Hanna Inkeroinen. Työryhmän keskeisenä tavoitteena on muun muassa Länsi-Suomen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta sekä toimeenpano. Alueellinen hyvinvointikertomus on maakuntien yhteinen ja toimii kunnille esimerkkinä ja mallina sekä hyvien käytäntöjen kerääjänä ja tarjottimena.

 

Julkaisuja:
Katsaus nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen sekä työllistymispalveluihin Turussa ja Salossa. Vasson julkaisuja 2016/1.
Turun yliopiston tutkijaryhmän (Minna Ylikännö & Sari Kehusmaa & Mirjami Kullaa & Sini Pallasvuon) raportti nuorten työttömyydestä, syrjäytymisestä sekä työllistymispalveluista Turussa ja Salossa on julkaistu Vasson verkkosivuilla: http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/julkaisut-ja-materiaalit/

 

Koulutuksia ja tapahtumia:
Vasso välittää tietoa sosiaalialan koulutuksista, tapahtumista sekä järjestää näitä myös itse. Vasson tapahtuma- ja koulutussivuja kannattaa seurata, mikäli sosiaalialan koulutukset ja tapahtumat kiinnostavat:
http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/

Tulossa olevia tapahtumia ja koulutuksia mm.

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä – hyvinvointikertomus monialaisena työvälineenä –seminaari 3.3.2016 klo. 9.30 – 15.00. Lisätietoa: http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtuma/kunta-hyvinvoinnin-edistajana-hyvinvointikertomus-monialaisena-tyovalineena-seminaari/

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano –koulutus 23.3.2016 klo 8.30-14.30. Lisätietoa: http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtuma/sosiaalihuollon-asiakasasiakirjalain-toimeenpano-koulutus/

Varsinais-Suomen sote-johtajien yhteistyökokous 8.3.2016 klo 14-16. Paikka: Alvarium, Aamurusko-sali, Puutarhakatu 8B, Turku.

Kelan yhteistyötilaisuudet liittyen perustoimentulotuen Kela-siirtoon helmikuussa
Kela ja Kuntaliitto järjestävät yhteistyössä perustoimeentulotuen Kela-siirron infotilaisuuksia helmikuussa 2016. Tilaisuuksia järjestetään Kelan tiloissa jokaisella viidellä Kelan uudella vakuutuspiirialueella. Tilaisuuksia voi seurata myös etänä. Turussa ei järjestetä omaa tilaisuutta. Lisätietoja: http://www.kela.fi/yhteistyotilaisuudet-2016

Vasson yhtiökokous pidetään huhtikuussa 2016. Tarkempia ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Tukea sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön
Vasso on tarjonnut asiantuntijatukea sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen useille Varsinais-Suomen kunnille. Kunnat ovat laatineet valtuustokausittaisia laajoja hyvinvointikertomuksia ja vuosittaisia seurantaraportteja yhteistyössä Vasson kanssa. Kunnat voivat edelleen olla yhteydessä Vassoon, mikäli tarvitsevat apua hyvinvointikertomustyössä.
Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/alueellinen-hyvinvointitieto/

 

Lastensuojelun juridinen asiantuntija kuntien käytettävissä
Lastensuojelun juridinen asiantuntija on kuntien käytettävissä lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi asiantuntija on käytettävissä alueen kuntien muodostamissa moniammatillisissa asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaan voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnat voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntijan palveluista. Sopimusten mukaisesti asiantuntijan tehtäviin kuuluu kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien viranhaltioiden ja sosiaalityöntekijöiden ammatillinen ohjaus, neuvonta ja avustaminen sekä koulutus.
Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/lastensuojelun-juridinen-asiantuntija/

 

Sosiaaliasiamies asiakkaiden oikeuksien ja kuntien palvelujen kehittäjänä
Kunnat voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa sosiaaliasiamiespalveluista. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiestoiminta on vakiintunut osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluksi Vassossa. Vasson sosiaaliasiamiestoiminnassa on mukana tällä hetkellä yksitoista kuntaa/kaupunkia: Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Taivassalo, Vehmaa, Uusikaupunki, Somero, Raisio ja Rusko. Sosiaaliasiamiehen toimintatapoja ovat mm. puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimistojen asiakaspalavereissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittaiset selvitykset kunnanhallituksille ja lautakunnille sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta kunnassa. Lisäksi sosiaaliasiamies toteuttaa mm. koulutuksia kuntien tarpeiden pohjalta ja toimii erilaisissa alueellisissa sosiaalihuollon kehittämisen työryhmissä.
Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaaliasiamies/

Potilasasiamiespalvelu
Potilasasiamiespalvelu on Vasson asiantuntijapalvelu, joka toimii tällä hetkellä Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös muut kunnat ja kuntaorganisaatiot voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa potilasasiamiespalveluista. Potilasasiamiehen tehtävänä on turvata terveyspalvelujen asiakkaan oikeudet sekä kehittää ja parantaa terveyspalvelujen laatua. Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/potilasasiamies/

 

Vasson henkilökunta:

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vasso.fi

Tapio Häyhtiö, YTT,  toimitusjohtaja, puh: 050 559 0769
Hanna Inkeroinen, VTM, suunnittelija, puh: 050 559 0701
Kati Lammi, OTM, Sosiaali- ja potilasasiamies, puh: 050 559 0765
Saija Siivonen, VTK, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke, puh: 050 302 7530
Eeva Valjakka, OTK, lastensuojelun juridinen asiantuntija, puh: 050 559 0766