Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävä Pois syrjästä –hanke päättyy lokakuussa 2016.

Hankkeen aikana kehitettiin yhdessä Satakunnan ja Salon lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ennaltaehkäisevään työhön uudenlaisia varhaisen vaiheen toimintamalleja ja käytäntöjä. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä kuntien ammattilaisten, 3. sektorin toimijoiden, seurakunnan, oppilaitosten sekä lasten ja perheiden itsensä kanssa. Hankkeen aikana niin ammattilaisia kuin lapsia, nuoria ja perheitä oli mukana erilaisissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, koulutuksissa ja toiminnoissa yli 6000 henkeä.

Esimerkkinä hankkeen ennaltaehkäisevistä varhaisen tuen keinoista ovat eri-ikäisten lasten vanhemmille sekä lapsille ja nuorille suunnatut ryhmämuotoiset toiminnot ja matalan kynnyksen palvelut. Hanke on myös vienyt alueen kuntiin useita näyttöön perustuvia varhaisen tuen menetelmiä, kuten vanhemmuuden tukemiseen ja lasten huomioimiseen tähtäävä Lapset puheeksi – menetelmä, käytöshäiriöisten lasten vanhemmille tarkoitettu Ihmeelliset vuodet –vanhemmuusryhmä sekä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille tarkoitettu ART –menetelmä ja nuorille ja heidän vanhemmillaan suunnattu FamilyTies –menetelmä.  Erityisen hyvän vastaanoton Satakunnassa on saanut esikouluikäisten vanhemmille suunnatut koko lukuvuoden kestävät vanhempien vertaisuuteen pohjautuvat Eskarikahvila-tapaamiset.

Monet Pois syrjästä –hankkeen laajassa yhteistyössä kehitetyt toimintamallit ja juurrutettavat menetelmät ovat jäämässä pysyväksi toiminnaksi Satakuntaan ja Saloon. Tavoitteena on, että kehitetyt toimintamallit ja käytännöt tukevat tulevaa sote-uudistusta ja muuta sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä. Erityisesti hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on aiheeltaan hyvin lähellä Pois syrjästä –hankkeen sisältöjä. Ajatuksena on, että Pois syrjästä –hankkeessa kehitettyjä ja testattuja malleja hyödynnettäisiin vahvasti kärkihankkeiden kehittämistyössä.

Oheisen linkin kautta voit lukea lisää Pois syrjästä –hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista. Hankejulkaisuun ”Elämän etapit – 41 hanketarinaa asiakkaan arjesta ja osallisuudesta” on kuvattu kolmessa eri Kaste –hankkeessa tehtyä työtä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä.

http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/poissyrjasta/Documents/El%c3%a4m%c3%a4n%20etapit%20-%2041%20hanketarinaa%20asiakkaan%20arjesta%20ja%20osallisuudesta.pdf