Kansa-koulu-hanke, Sosiaalihuollon asiakaskirjalain toimeenpano

Vasso on yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten mukana valtakunnallisessa Kansa-koulu-hankkeessa, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Hanke edistää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjojen toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin niin, että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia.

Kansa-koulu-hankkeessa ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta. Valtakunnallista hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Vasso vastaa Varsinais-Suomen osuudesta. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2018.

Sosiaalialan tiedonhallinnan kansallinen kehittämistyö tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Osana kehittämistyötä sosiaalihuolto liittyy mukaan Kanta-palveluihin ja ottaa käyttöön sosiaalihuollon asiakastiedon sähköisen arkiston. Tämä mahdollistaa pitkällä aikavälillä sen, että asiakkaan asiakastiedot ovat ammattihenkilöiden käytössä siellä missä asiakasta palvellaan. Myöhemmässä vaiheessa myös OmaKanta laajenee sosiaalihuoltoon. Tällöin sosiaalihuollon asiakastiedot ovat myös asiakkaan käytössä.

Kansa-koulu-hanke järjestää sosiaalihuollon organisaatioille kirjaamisvalmennuksia, joiden tavoitteena on kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja valmistaa työntekijöitä Kanta-palveluihin liittymiseen. Kirjaamisvalmennus on sisällöltään monipuolinen, aihepiirejä ovat mm. sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet, kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys, osallistava ja määrämuotoinen kirjaaminen sekä kirjaamisen käytännöt. Valmennus toteutetaan valtakunnallisesti kahdessa vaiheessa vuosina 2016-2017. Vasson alueella kirjaamisvalmennuksiin on 5/2017 mennessä osallistunut noin 70 kirjaamisvalmentajaa. Seuraavat Vasson alueen valmennukset alkavat syyskuussa 2017. Ruotsinkieliset valmennukset järjestetään Vaasassa ja Helsingissä, ensimmäinen koulutus alkaa marraskuussa 2017.

Ilmoittautuminen ja aikataulu: http://www.socom.fi/2017/01/kirjaamisvalmentajien-valmennuksen-toisen-vaiheen-toteutusaikataulu/

Toisena kokonaisuutena hankkeessa on organisaatioiden tukeminen sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitusten ja kansallisten asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönotossa. Palvelutehtävien yhdenmukaisen jäsennyksen, yhtenäisten toimintakäytäntöjen ja THL:n julkaisemien asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönotoilla sosiaalihuollon asiakastiedoista saadaan aiempaa vertailukelpoisempia ja yhtenäisempiä. Tavoitteena on, että yhdessä organisaatiossa kirjattuja asiakastietoja voidaan ymmärtää toisissa organisaatiossa samalla tavalla kuin asiakastiedot kirjannut henkilö on ne ymmärtänyt. Hankkeella oli 2/2016-2/2017 välillä 7 eri pilottia (http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/pilotit/), joissa otettiin kansallisia määrityksiä käyttöön eri palvelutehtävissä ja tietojärjestelmissä. Vasson alueelta pilottiin osallistui Turun kaupungin hyvinvointitoimiala lastensuojelun palvelutehtävällä.

Pilottiorganisaatiot aloittivat siten omalta osaltaan Kanta-palveluihin vaadittavien toiminnallisten ja teknisten muutosten toteuttamisen. Kansa-koulu-hanke on luonut myös sosiaalihuollon kirjaamisen kartoittamiseksi työkalun, jonka avulla on tarkoitus kerätä tietoa niistä asiakirjoista joita organisaatiossa nyt laaditaan. Tiedosta on hyötyä organisaation valmistautuessa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymiseen. Työkalu ja sen täyttöohje on laadittu Kansa-koulu-hankkeessa yhteistyössä hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottiorganisaatiot ovat testanneet työkalua ja sitä on kehitetty edelleen pilottien kokemukset sekä valtakunnalliset määritykset ja luokitukset huomioiden.

Lisätietoja:

Saija Siivonen, aluekoordinaattori, puh: 050 3027530, saija.siivonen@vasso.fi

Pro Sos-hanke, uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Pro Sos-hanke pyrkii vastaamaan sosiaalihuollon ja sosiaalityön muutoksiin, tärkeimpinä tuleva Sote-uudistus sekä vuoden 2017 alussa tapahtunut perustoimeentulon siirtyminen Kelaan. Vasso on vahvasti mukana Pro Sos-hankkeessa, jota johtaa Seinäjoen AMK:n yhteyteen hallinnollisesti organisoitunut sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Hankkeeseen osallistuu seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta, 95 kuntaa, Suomen kuntaliitto sekä Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja sen kokonaisrahoitus on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Vasson alueella hankkeeseen osallistuu yksitoista Varsinais-Suomen kuntaa tai kuntayhtymää. Hankkeeseen osallistuvat Kaarina, Laitila, Lieto, Loimaa, Naantali, Parainen, Salo, Turku, Uusikaupunki, Raisio-Rusko sekä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kuntayhtymä Akseli.

Valtakunnallinen hanke keskittyy sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja uudistamiseen sosiaalihuollon muutosvaiheessa. Valtakunnallisen hankkeen osatavoitteina on luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön osana Sote-uudistusta sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa, edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistä työskentelyä sekä vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä. Hankkeessa pyritään luomaan hyvät toimintamallit jatkuvalle asiakaspalautteen arvioinnille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat sosiaalityön asiakkaat. Hanke keskittyy myös niihin sosiaalityön asiakkaisiin, jotka tarvitsevat sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista että integroituja palveluita. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös ne asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta taloudellisissa asioissa.

Vasson osahankkeella on neljä painopistettä. Ensimmäisenä on palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvien toimintakykymittarien hyödyntäminen. Toisena painopisteenä on sosiaalityön matalan kynnyksen ja jalkautumisen uudet mallit ja menetelmät. Kolmantena on kehittää rakenteellista sosiaalityötä ja sosiaalista raportointia. Neljäs osa-alue painottuu sosiaaliseen kuntoutukseen ja ryhmätoimintaan. Tavoitteena on sosiaalityön menetelmällinen kehittäminen perustoimeentulotuen käsittelyn siirryttyä Kelaan sekä sosiaalihuoltolain mukaisen asiakasprosessin kehittäminen ja sosiaalityön asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Kuntien yhteiset sosiaalityöntekijöistä ja –ohjaajista koostuvat ryhmät työstävät teemoja.

 

Lisätietoja:

Markku Hallikainen, VTM, projektikoordinaattori, PRO SOS –hanke, puh: 050 5590723, markku.hallikainen@vasso.fi; Hanna Inkeroinen, VTM, suunnittelija, hanna.inkeroinen@vasso.fi, puh: 050 559 0701

 

Vasson Pro Sos-osahankkeen väliseminaari 8.6.2017

Pro Sos-osahankkeen väliseminaari järjestetään Meri-Karinassa 8.6. klo 8.30-16. Seminaarin ohjelma koostuu asiantuntijoiden alustuksista sekä osahankkeen työryhmien tuotosten esittelystä. Vasson järjestämään tilaisuuteen voi osallistua ilmoittumalla osoitteessa https://my.surveypal.com/V%C3%A4liseminaari-8.6.2017

Lisätietoja:

Markku Hallikainen, VTM, projektikoordinaattori, PRO SOS –hanke, puh: 050 5590723, markku.hallikainen@vasso.fi

 

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -muutosohjelma

Lape-muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Lapsi- ja perhepalvelut pyritään uudistaminen siten, että ne muodostavat lasten ja perheiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden. Hankkeen uudistuksessa keskiössä ovat lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki, jolla pyritään vähentämään lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muutosohjelman toteuttamiseen hankkeen ajaksi 2016–2018 on varattu 40 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään alueellisen muutostyön tukemiseen.

Maakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden (Lupa auttaa!) -muutosohjelma

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) toteutetaan Varsinais-Suomen maakunnassa Lupa auttaa! – hankkeen kautta. Lupa auttaa! – hankkeeseen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Raision kaupunki hallinnoi hanketta ja sitä toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, maakunnan alueella toimivien järjestöjen, oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä muiden toimijatahojen kanssa. Vasso on mukana maakunnallisen hankkeen ohjausryhmässä.

Lupa auttaa! -muutosohjelma pyrkii uudelleenmuotoilemaan vanhoja lapsiperheiden palveluja niin, että ne vastaavat tulevaisuuden muutoksiin ja ne voidaan liittää mihin tahansa tulevaan organisaatiomalliin. Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelma kohdistuu neljään kehittämisosioon, joista pääpaino on perhekeskustoimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Toinen kehittämistavoite on erityisen ja vaativan tason palvelujen kehittämisessä. Kolmantena haetaan muutosta toimintakulttuuriin. Neljäntenä painotetaan varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten merkitystä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena.

Vasso osallistuu Lupa auttaa! – hankkeeseen muun muassa järjestämällä yhteistyössä hankkeen, THL:n ja ruotsin kielisen osaamiskeskuksen (Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, FSKC) kanssa yhteiskehittämispäiviä, joiden teemana on lastensuojelu. Alueellisella tasolla järjestettävät yhteiskehittämispäivät ovat foorumeita, jotka linkittävät kansallisen ja maakunnallisen lastensuojelun kehittämisen. Tarkoituksena on paikallisen ja maakunnallisen lastensuojelun kehittämistyön tukeminen. Yhteiskehittämispäivien tuotokset ja pilotit hyödynnetään sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Vasso on mukana muutosprosessien toteuttamisessa ja tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Lisätietoja:

Eeva Valjakka, OTT, lastensuojelun juridinen asiantuntija, puh: 050 559 0766, eeva.valjakka@vasso.fi ; Anniina Kaittila, VTT, koordinaattori, puh: 050 5590700, anniina.kaittila@vasso.fi

 

Sähköisten hyvinvointikertomusten asiantuntijapalvelut

Sote-lakiehdotusten mukaan maakunnat ja kunnat tulevat jakamaan vastuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Maakuntien yhtenä tehtävänä on tarjota kunnille asiantuntijatukea ja koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä alueella yleisesti. Alueellinen hyvinvointikertomus tulee olemaan osa maakunnan johtamisrakenteita ja se kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia (8 §). Järjestämislakiluonnoksen 7 § määrittelee kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät ja rakenteet. Kunnan on jatkossakin laadittava hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja asetettava tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle hyvinvointisuunnitelman muodossa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteitä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Kunnan hyvinvointikertomus kuvaa kunnan tunnistamia hyvinvoinnin tekijöitä ja kunnan tahtotilaa näiden hyvinvoinnin tekijöiden suhteen.

Vasso on tarjonnut asiantuntijatukea sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen useille Varsinais-Suomen kunnille. Kunnat ovat laatineet valtuustokausittaisia laajoja hyvinvointikertomuksia ja vuosittaisia seurantaraportteja yhteistyössä Vasson kanssa. Vuoden 2017 aikana moni kunta on aloittanut hyvinvointikertomustyön uuden valtuuston työtä ajatellen ja tavoitteena on yhdistää kunnan tuleva strategiatyö ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen samanaikaiseksi prosessiksi.

Lisätietoja:

Hanna Inkeroinen, VTM, suunnittelija, puh: 050 559 0701

Lastensuojelun juridinen asiantuntija

Lastensuojelun juridinen asiantuntija on kuntien käytettävissä lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi asiantuntija on käytettävissä alueen kuntien muodostamissa moniammatillisissa asiantuntijaryhmissä. Lastensuojelun juridiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnat voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntijan palveluista. Sopimusten mukaisesti asiantuntijatehtäviin kuuluu kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien viranhaltioiden ja sosiaalityöntekijöiden ammatillinen ohjaus, neuvonta ja avustaminen sekä koulutus.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/lastensuojelun-juridinen-asiantuntija/

Sosiaaliasiamiestoiminta

Kunnat voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa sosiaaliasiamiespalveluista. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiestoiminta on vakiintunut osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluksi Vasso Oy:ssa. Vasson sosiaaliasiamiestoiminnassa on mukana tällä hetkellä yksitoista kuntaa ja kaupunkia: Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Taivassalo, Vehmaa, Somero, Raisio, Rusko ja Sauvo. Sosiaaliasiamiehen toimintatapoja ovat mm. puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimistojen asiakaspalavereissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittaiset selvitykset kunnanhallituksille ja lautakunnille sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta kunnassa. Lisäksi sosiaaliasiamies toteuttaa mm. koulutuksia kuntien tarpeiden pohjalta ja toimii erilaisissa alueellisissa sosiaalihuollon kehittämisen työryhmissä.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaaliasiamies/

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelu on Vasson asiantuntijapalvelu, joka toimii tällä hetkellä Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös muut kunnat ja kuntaorganisaatiot voivat tehdä sopimuksen Vasson kanssa potilasasiamiespalveluista. Potilasasiamiehen tehtävänä on turvata terveyspalvelujen asiakkaan oikeudet sekä kehittää ja parantaa terveyspalvelujen laatua.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/potilasasiamies/

Vasson henkilökunta:

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vasso.fi

Tapio Häyhtiö, YTT, toimitusjohtaja, puh: 050 559 0769

Hanna Inkeroinen, VTM, suunnittelija, puh: 050 559 0701

Kati Lammi, OTM, Sosiaali- ja potilasasiamies, puh: 050 559 0765

Saija Siivonen, VTK, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke, puh: 050 302 7530

Eeva Valjakka, OTT, lastensuojelun juridinen asiantuntija, puh: 050 559 0766

Markku Hallikainen, VTM, projektikoordinaattori, PRO SOS –hanke, puh: 050 5590723

Anniina Kaittila, VTM väit., koordinaattori,  puh: 050 5590700