Vasson kesäretki. Vasemmalta: Anna Nyrhinen, Eeva Valjakka, Markku Hallikainen, Tapio Häyhtiö, Ville Santalahti, Saija Siivonen, Irina Sarelainen (harjoittelija) ja Kati Lammi. Lisäksi Suomen historiaan orientoitumassa Annan pieni poika.

Vasson kesäretki. Vasemmalta: Anna Nyrhinen, Eeva Valjakka, Markku Hallikainen, Tapio Häyhtiö, Ville Santalahti, Saija Siivonen, Irina Sarelainen (harjoittelija) ja Kati Lammi. Lisäksi Suomen historiaan orientoitumassa Annan pieni poika.

MikäSote-blogi

Vasso suosittelee sosiaalialan osaamiskeskusten MikäSote -blogia kaikille sote-uudistuksesta kiinnostuneille. Blogissa on muun muassa ajankohtaisia ammattilaisten näkemyksiä ja pohdintoja sote-uudistukseen liittyen. Blogia voi seurata täältä: http://www.socca.fi/uutiset/blogit/mikasote

Vasso sote-uudistuksen valmistelussa

Kuluneen vuoden aikana Vasso on ollut aktiivisesti mukana maakunnallisessa sote-uudistuksen valmistelussa. Varsinais-Suomessa Vasso on ollut mukana tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen työryhmässä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä että ICT-työryhmässä. Vasson PRO SOS –hanke osallistuu puolestaan aikuissosiaalityön valmisteluun sote-uudistuksessa. Satakunnassa Vasso on kutsuttu mukaan Satasoten monitieteinen kehittämisyksikkö –työryhmän työskentelyyn.

Lisätietoja: Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, tapio.hayhtio@vasso.fi, puh: 050 5590769

PRO SOS-hanke, uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

ESR-rahoitteinen PRO SOS–hanke rakentaa vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä maakuntiin kahdeksan osaamiskeskuksen ja noin sadan kunnan voimin. Mukana ovat myös Kuntaliitto ja Jyväskylän yliopiston Kokkolassa toimiva Chydenius-instituutti. Vasso osallistuu PRO SOS:iin osahankkeellaan, joka käynnistyi 2017 alussa ja jatkuu 2018 loppuun, mahdollisesti rahoituksesta riippuen vielä 2019 kesään saakka.  Osahankkeen sisältöjä työstävät sosiaalityöntekijät ja – ohjaajat sekä kehittämisasiakkaat 11 hankekunnasta. Kuntien yhteiset neljä aikuissosiaalityön kehittämistyöryhmää ovat hankkeen teemoihin liittyen kokoontuneet säännöllisesti. Laajempia seminaareja/työpajoja on lisäksi järjestetty. Työskentely jatkuu hankesuunnitelman mukaisena. Tavoitteena on kunnissa toteutettavien pienimuotoisten kokeilujen avulla löytää uusia toimintamalleja ja juurruttaa niitä osahankkeen kautta alueelle sekä koko hankkeen kautta valtakunnallisesti. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopetuksen ja yliopiston sosiaalityön oppiaineen opinnäytetöitä on kytketty osahankkeen painopisteisiin. Osahanke kokoaa ennen vuoden 2018 loppua kuntien työntekijöiden työpajatyöskentelyn maakunnalliseksi mallinnukseksi ja järjestää opinnäytetöiden esittelemiseksi seminaarin marraskuun 2018 lopulla. PRO SOS – hankkeen teema oli vahvasti esillä tammi-helmikuun vaihteessa 2018 Vasson järjestämillä valtakunnallisilla Aikuissosiaalityön päivillä.

Lisätietoja: markku.hallikainen@vasso.fi, puh. 050 559 0723 ja www.prosos.fi

Kansa-koulu-II-hanke

Kansa-koulu-II-hanke jatkaa Kansa-koulu-I-hankkeessa aloitettua sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Hanke keskittyy määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseen sote-organisaatioissa ja sitä kautta vahvistaa alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon liittymisessä Kanta-palveluihin. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhteneväiset menettelytavat ja asiakastieto on saatavilla siellä missä sitä tarvitaan. Vasson alueella hankkeen toteuttamisesta vastaa aluekoordinaattori Saija Siivonen.

Kansa-koulu-I-hankkeessa järjestetyn kirjaamisvalmennuksen kohderyhmänä oli sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, jotka käsittelevät työssään sosiaalihuollon asiakastietoja. I-hankkeen malliset kirjaamisvalmennukset ovat valtakunnallisesti päättyneet keväällä 2018. Hankkeen kirjaamisvalmentajavalmennuksen käyneitä kirjaamisvalmentajia on Varsinais-Suomessa valmistunut 170 ja heidän pitämiin kirjaamisvalmennuksiinsa on kesäkuuhun 2018 mennessä osallistunut jo yli 1300 sosiaalihuollon työntekijää. Organisaatiovalmennukset ovat vielä monissa organisaatioissa käynnissä, joten alueellinen luku tulee vielä kasvamaan.

Vuoden 2018 alussa alkaneessa jatkohankkeessa laajennetaan kirjaamisvalmennusten toteuttamista uusiin kohderyhmiin sote-esimiehille, koulutusorganisaatioiden edustajille, sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaaville toimijoille ja yksityisille palveluntuottajille. Näistä tiedotetaan erikseen ilmoittautumisten alkaessa.

Kansa-koulu-II-hanke on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtionavustushanke ja sille on myönnetty rahoitus vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja: saija.siivonen@vasso.fi ja hankkeen nettisivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Lupa auttaa -hanke 2017–2018 (LAPE-muutosohjelma)

Vasso on mukana Lupa auttaa! – hankkeen ohjausryhmässä, työvaliokunnassa sekä osaamis- ja tukikeskustoiminnan suunnittelussa.

Vasso toteuttaa yhdessä Lupa auttaa! – hankkeen kanssa mm. yhteiskehittämispäiviä ja tuottaa taustamateriaalia kehittämistyöhön. Seuraava yhteiskehittämispäivä järjestetään 12.10.2018 Turussa. Päivien aiheena ”Lasten kaltoinkohtelu: Miten suojataan lasta ja tuetaan perhettä monitoimijaisesti”. Tarkempaa tietoa päivien ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tulossa Vasson nettisivuille: http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtumat/

Korkeakouluharjoittelijaksi Vassoon keväällä 2019?

Vasso hakee sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelijaa harjoittelijaksi ajanjaksolle maalis-toukokuu 2019.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, on maakunnallinen organisaatio, joka kehittää ja tutkii sosiaalialan osaamista ja palveluja Varsinais-Suomessa.  Vasso on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut. Vasso edistää sosiaalialan osaamista ja pitää esillä sosiaalisia näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Toimintatapana on verkostomainen kehittämistoiminta. Toiminnassa korostuvat alueellisen hyvinvointitiedon kokoaminen ja analysointi yhdessä kuntatoimijoiden kanssa, sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarpeiden ennakointi, alueelliset kehittämisfoorumit, asiantuntijapalveluiden organisointi ja tuottaminen sekä osallistuminen palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämiseen. Toiminta perustuu kuntien kehittämistarpeisiin. Vasso edistää kuntien välistä yhteistyötä, kokoaa asiantuntemusta sekä käynnistää, koordinoi ja toteuttaa kehittämistoimintaa kuntien, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vasso kuuluu koko maan kattavaan sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus sosiaalialan osaamiskeskuksista.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu: projektityö valtakunnallisessa ”PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” – hankkeessa, sosiaaliasiamiehen avustaminen kuntaselvitysten tekemisessä sekä osaamiskeskustoimintaan perehtyminen ja tutustuminen.

Hakijan on oltava sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelija, jolle on myönnetty yliopiston harjoittelutuki yhden kuukauden palkkaan. Harjoittelun ajankohta on maalis-toukokuu 2018, mutta siitä voidaan myös neuvotella. Viimeinen hakupäivä on 15.1.2019, mutta aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätiedot ja hakemukset: Tapio Häyhtiö, puh: 050-559 0769, email: tapio.hayhtio@vasso.fi

Lastensuojelun juridinen asiantuntija

Lastensuojelun juridinen asiantuntija on kuntien käytettävissä lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Lastensuojelun juridiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnat voivat pyytää tarjouksen ja tehdä sitten sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntija palveluista. Sopimusten mukaisesti asiantuntijatehtäviin kuuluu kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien viranhaltijoiden ja sosiaalityöntekijöiden ammatillinen ohjaus, neuvonta, avustaminen sekä koulutus.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/lastensuojelun-juridinen-asiantuntija/

Lastensuojelun juridisen asiantuntijan loma-ajan sijaisuus

Lastensuojelun juridisen asiantuntijan vuosiloma on ajalla 2.7. – 30.7.2018. Loman aikana sopimuskunnilla on mahdollisuus Anna Nyrhisen (OTM) juridiseen konsultaatioon p. 050 4675795.

Sosiaaliasiamiestoiminta

Kunnat voivat pyytää tarjouksen ja halutessaan tehdä sen jälkeen sopimuksen Vasson kanssa sosiaaliasiamiespalveluista. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiestoiminta on vakiintunut osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluksi. Vasson sosiaaliasiamiestoiminnassa on mukana tällä hetkellä 12 kuntaa ja kaupunkia: Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Taivassalo, Vehmaa, Somero, Raisio, Rusko, Sauvo ja Uusikaupunki. Sosiaaliasiamiehen toimintatapoja ovat mm. puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimimistojen asiakaspalavereissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittaiset selvitykset kunnanhallituksille ja lautakunnille sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta kunnassa. Lisäksi sosiaaliasiamies toteuttaa mm. koulutuksia kuntien tarpeiden pohjalta ja toimii erilaisissa alueellisissa sosiaalihuollon kehittämisen työryhmissä. Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaaliasiamies/

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelu on Vasson asiantuntijapalvelu, joka toimii tällä hetkellä Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös muut kunnat ja kuntaorganisaatiot voivat pyytää tarjousta ja tehdä sen jälkeen halutessaan sopimuksen Vasson kanssa potilasasiamiespalveluista. Potilasasiamiehen tehtävänä on turvata terveyspalvelujen asiakkaan oikeudet sekä kehittää ja parantaa terveyspalvelujen laatua Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/potilasasiamies/

Sosiaali- ja potilasasiamiehen loma-ajan sijaisuus

Sosiaali- ja potilasasiamiehen vuosiloma on ajalla 2.7. – 8.8.2018. Loman aikana häntä sijaistaa Anna Nyrhinen (OTM) p. 050 4675795. Anna Nyrhinen sijaistaa sosiaali-ja potilasasiamiestä seuraavina aikoina:

16.–17.7. klo 10–11

23.–24.7. klo 10–11

30.–31.7 klo 10–11

6.–7.8. klo 10–11

Asiantuntijapalvelua Hyvinvointikertomuksen tuottamiseen!

Yksi Vasson palveluista on asiantuntija-apu Hyvinvointikertomusten laatimiseen. Hyvinvointikertomus on lainmukaisesti laadittava kunnissa valtuustokausittain. Tutustu kertomuksiin www.hyvinvointikertomus.fi ja pyydä tarjous!

Lisätietoa ja tarjouspyynnöt:

Ville Santalahti, VTM

Suunnittelija

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Oy Vasso Ab

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku

+358505590701 ville.santalahti@vasso.fi