Sosiaalihuoltolaki velvoittaa rakenteelliseen sosiaalityöhön!

Nyt Vasson PRO SOS -osahanke on kehittänyt varsinaissuomalaisille aikuissosiaalityön ammattilaisille tähän helppokäyttöisen työkalun: http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaalinenraportointi/

Tutustu! Jos jää kysyttävää, niin ota yhteyttä suunnittelijaamme Ville Santalahteen.

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 23.–24.1.2019 Lappeenrannassa

Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

Järjestyksessään yhdeksännet valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät kokoavat sosiaalialan ammattilaisia, tutkijoita ja kehittäjiä Lappeenrantaan osallistumaan, verkostoitumaan ja viihtymään aikuissosiaalityötä puhuttavien ajankohtaisten teemojen äärelle.

Päivät koostuvat alustuksista ja työpajoista. Päivillä puhujina ovat:

  • Aikuissosiaalityön tietopohja ja teoreettinen, perustaprofessori Aila-Leena Matthies, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  • Asiakas oman tilanteensa arvioijana, palvelupäällikkö Arja Pöntinen- Heinonen, Siunsote
  • Johtaminen ja luottamus mahdollistajana, professori Kirsi-Marja Blomqvist, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteet
  • Aikuissosiaalityön kohtaamispaikat, professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto

Työpajoissa pureudutaan ajankohtaisiin aikuissosiaalityön aiheisiin.

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut. Tutustu kiinnostavaan ohjelmaan ja ilmoittaudu 31.12.2018 mennessä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.socom.fi/aikuissosiaalityonpaivat2019/

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1744140739027847/

Tulevat LAPE-muutosohjelman valtakunnalliset yhteiskehittämispäivät

LAPE-muutosohjelman valtakunnallisia yhteiskehittämispäiviä tulossa seuraavasti:

  • 12-13.11.2018 Valtakunnalliset Sijaishuollon Yhteiskehittämispäivät. Espoo.
    Järjestäjinä Sosiaalialan osaamiskeskukset, THL sekä LAPE-muutosohjelma
  • 21-22.11.2018. Valtakunnalliset Avohuollon Yhteiskehittämispäivät. Kuopio.
    Järjestäjät: Sosiaalialan osaamiskeskukset, THL sekä LAPE-muutosohjelma

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/yhteiskehittamispaivat

PRO SOS-hanke, uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

ESR-rahoitteinen PRO SOS–hanke rakentaa vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä maakuntiin kahdeksan osaamiskeskuksen ja noin sadan kunnan voimin. Hankkeeseen osallistuvat myös Kuntaliitto ja Jyväskylän yliopiston Kokkolassa toimiva Chydenius-instituutti. Vasson PRO SOS -osahankkeellaan käynnistyi 2017 alussa ja jatkuu 2018 loppuun, suurella todennäköisyydellä rahoituksesta riippuen vielä 2019 kesään saakka.  Osahankkeen sisältöjä ovat työstäneet sosiaalityöntekijät ja – ohjaajat sekä kehittämisasiakkaat 11 hankekunnasta. Osahanke kokoaa yhteen työpajatyöskentelyn tulokset tämän vuoden puolella sekä lähtee juurruttamaan kunnissa osahankkeessa ja koko hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ensi vuoden puolella.

Marraskuun 30. perjantaina järjestetään osahankkeen tuotosseminaari. Mukana ovat Vasso, sosiaalityön oppiaine ja ammattikorkeakoulu. Ulkopuolelta luennot taloussosiaalityöstä ja vaikuttavuuden arvioinnista. Tapahtumassa julkaistaan myös koonti osahankkeen tuotoksista esitteen ja nettilinkkien muodossa. Ilmoittautuminen seminaariin ja lisätietoa: http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtuma/varsinais-suomalaisen-aikuissosiaalityon-nakymat-muuttuvissa-rakenteissa-30-11-2018/

Lisätietoja: markku.hallikainen@vasso.fi, puh. 050 559 0723 ja www.prosos.fi

Kansa-koulu II-hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa

Kansa-koulu II-hanke keskittyy määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseen sote-organisaatioissa ja sitä kautta vahvistaa alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon liittymisessä Kanta-palveluihin. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhteneväiset menettelytavat ja asiakastieto on saatavilla siellä missä sitä tarvitaan. Vasson alueella hankkeen toteuttamisesta vastaa aluekoordinaattori Nea Kosonen.

Kansa-koulu I-hankkeessa järjestetyn kirjaamisvalmennuksen kohderyhmänä oli sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, jotka käsittelevät työssään sosiaalihuollon asiakastietoja. Hankkeen kirjaamisvalmentajavalmennuksen käyneitä kirjaamisvalmentajia on Varsinais-Suomessa valmistunut 170 ja heidän pitämiin kirjaamisvalmennuksiinsa on syyskuuhun 2018 mennessä osallistunut jo yli 1380 sosiaalihuollon työntekijää. Organisaatiovalmennukset ovat vielä monissa organisaatioissa käynnissä, joten alueellinen luku tulee vielä kasvamaan.

Jatkohankkeessa on kirjaamisvalmennusten toteuttaminen on siirretty uusiin kohderyhmiin: sote-esimiehille, koulutusorganisaatioiden edustajille, sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaaville toimijoille ja yksityisille palveluntuottajille. Ilmoittautumiset ryhmiin ovat käynnissä!

Kansa-koulu-II-hanke on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtionavustushanke ja sille on myönnetty rahoitus vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja: nea.kosonen@vasso.fi ja hankkeen nettisivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Vasso mukana Lastensuojelun huippuyksikön kehittämisessä

Lupa auttaa! -hankkeessa kehitetään länsirannikon maakuntien alueelle ”Lastensuojelun huippuyksikkö” -työnimellä kulkevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteena on luoda verkosto, jossa lastensuojelun käytännön työn, koulutuksen ja tutkimuksen välille syntyisi tiivis yhteys. Huippuyksikkö pyrkii siihen, että lastensuojelun alaan liittyvien opiskelijoiden ja kentän työntekijöiden osaamista vahvistetaan. Tavoitteena on myös luoda TKI-rakenteet, joissa pystytään kehittämään parempia työtapoja lastensuojeluun. Huippuyksikköön pyritään kytkemään myös lähitieteenaloja, professioita sekä järjestöjä.

Vasso ja FSKC (Ruotsinkielinen osaamiskeskus) ovat järjestämässä yhdessä Lupa auttaa! –hankkeen kanssa 10.12.2018 Logomossa yhteiskehittämispäivää ”Lastensuojelun innovatiivinen johtaminen”. Yhteiskehittämispäivässä pohditaan, miten lastensuojelua tulisi johtaa kekseliäästi ja minkälaisia välineitä ja alustoja lastensuojelun huippuyksikkö sekä valmisteilla olevat osaamis- ja tukikeskukset voisivat olla lastensuojelun johtamisessa. Yhteiskehittämispäivään on lähetetty kohdennetusti kutsuja alueen avainhenkilöille.

Korkeakouluharjoittelijaksi Vassoon keväällä tai syksyllä 2019? 

Vasso hakee sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelijaa harjoittelijaksi ajanjaksolle maalis-toukokuu ja syys-marraskuu 2019.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, on maakunnallinen organisaatio, joka kehittää ja tutkii sosiaalialan osaamista ja palveluja Varsinais-Suomessa.  Vasso on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut. Vasso edistää sosiaalialan osaamista ja pitää esillä sosiaalisia näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Toimintatapana on verkostomainen kehittämistoiminta. Toiminnassa korostuvat alueellisen hyvinvointitiedon kokoaminen ja analysointi yhdessä kuntatoimijoiden kanssa, sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarpeiden ennakointi, alueelliset kehittämisfoorumit, asiantuntijapalveluiden organisointi ja tuottaminen sekä osallistuminen palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämiseen. Toiminta perustuu kuntien kehittämistarpeisiin. Vasso edistää kuntien välistä yhteistyötä, kokoaa asiantuntemusta sekä käynnistää, koordinoi ja toteuttaa kehittämistoimintaa kuntien, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vasso kuuluu koko maan kattavaan sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus sosiaalialan osaamiskeskuksista.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu: projektityö kehittämishankkeissa, Vasson asiantuntijoiden avustaminen sekä osaamiskeskustoimintaan perehtyminen ja tutustuminen.

Hakijan on oltava sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelija, jolle on myönnetty yliopiston harjoittelutuki yhden kuukauden palkkaan. Harjoittelun ajankohta on maalis-toukokuu 2019 tai syys-marraskuu 2019, mutta siitä voidaan myös neuvotella. Viimeinen hakupäivä on 15.1.2019, mutta aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätiedot ja hakemukset: Tapio Häyhtiö, puh: 050-559 0769, email: tapio.hayhtio@vasso.fi

Lastensuojelun juridinen asiantuntija

Lastensuojelun juridinen asiantuntija on sopimuskuntien käytettävissä lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Lastensuojelun juridiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnat voivat pyytää tarjouksen ja tehdä sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntijan palveluista. Sopimusten mukaisesti asiantuntijatehtäviin kuuluu kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien viranhaltijoiden ja sosiaalityöntekijöiden ammatillinen ohjaus, neuvonta, avustaminen sekä koulutus.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/lastensuojelun-juridinen-asiantuntija/

Sosiaaliasiamiestoiminta

Kunnat voivat pyytää tarjouksen ja halutessaan tehdä sen jälkeen sopimuksen Vasson kanssa sosiaaliasiamiespalveluista. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiestoiminta on vakiintunut osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluksi. Vasson sosiaaliasiamiestoiminnassa on mukana tällä hetkellä 12 kuntaa ja kaupunkia: Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Taivassalo, Vehmaa, Somero, Raisio, Rusko, Sauvo ja Uusikaupunki. Sosiaaliasiamiehen toimintatapoja ovat mm. puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimimistojen asiakaspalavereissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittaiset selvitykset kunnanhallituksille ja lautakunnille sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta kunnassa. Lisäksi sosiaaliasiamies toteuttaa mm. koulutuksia kuntien tarpeiden pohjalta ja toimii erilaisissa alueellisissa sosiaalihuollon kehittämisen työryhmissä.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaaliasiamies/

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelu on Vasson asiantuntijapalvelu, joka toimii tällä hetkellä Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös muut kunnat ja kuntaorganisaatiot voivat pyytää tarjousta ja tehdä sen jälkeen halutessaan sopimuksen Vasson kanssa potilasasiamiespalveluista. Potilasasiamiehen tehtävänä on turvata terveyspalvelujen asiakkaan oikeudet sekä kehittää ja parantaa terveyspalvelujen laatua.

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/potilasasiamies/

Asiantuntijapalvelua Hyvinvointikertomuksen tuottamiseen!

Yksi Vasson palveluista on asiantuntija-apu Hyvinvointikertomusten laatimiseen. Hyvinvointikertomus on lainmukaisesti laadittava kunnissa valtuustokausittain. Tutustu kertomuksiin www.hyvinvointikertomus.fi ja pyydä tarjous!

Lisätietoa ja tarjouspyynnöt:

Ville Santalahti, VTM

Suunnittelija

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Oy Vasso Ab

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku

+358505590701 ville.santalahti@vasso.fi