Julkaisut ja materiaalit

Vasson julkaisuja

Sosiaalityön esite A3 PDF leikkuumerkit

Sosiaalityön esite A3 PDF

Ilmoitusvelvollisuus-videosarja. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy ja Ensi- ja turvakoti ry. 2019 -> LINKKI korkealaatuvideoiden lataukseen – LÄNKEN hög upplösning ja LINKKI Youtube-videoihin – LÄNKEN Youtube videor. Finns också på svenska – Vänd inte bort blicken – kom ihåg anmälningsplikten -videoserien.

Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla? Tapio Häyhtiö. Kaks-Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 4. 2017.

Häyhtiö, Tapio, Kyhä Hennä & Raikisto, Kaisu-Leena (2017), Palvelumuotoilu asiakkaan osallistamisen keinona. Teoksessa Pohjola A., Kairala M., Lyly H. & Niskala A. (toim.). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Vastapaino: Tampere.

Vain lakiko lasta suojelee? Eeva Valjakka. Turun Yliopiston julkaisuja-Annales Universitatis Turkuensis. Sarja – ser. C osa – tom. 420. Scripta Lingua Fennica Edita. Turku 2016.

Selvitys sosiaalihuoltolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä Varsinais-Suomessa 2016. Jan-Erik Lundén. Vasson julkaisuja 2/2016.

Sosiaaliasiamiestoiminnan toteutuminen. Selvitys sosiaaliasiamiestoiminnan tilasta ja kehittämiskohteista. Viola Sailio. Vasson julkaisuja 2/2014.

5-luokkalaisten hyvinvointiselvitys. Enna Toikka. Julkaisuja 1/2014.

Selvitys ehkäisevän lastensuojelun palveluista Varsinais-Suomessa. Ia Karvinen. Julkaisuja 2/2013. 

Työmme hyvinvoinnin puolesta. Toimintasuunnitelma 2013 Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Oy Vasso Ab. Julkaisuja 1/2013.

Vammaispalvelut.  Henkilökohtaisen avun myöntämisen ja järjestämisen oikeudelliset ongelmat. Anne Välimäki. Julkaisuja 3/2012. 

Avoin varhaiskasvatus Varsinais-Suomessa. Selvitys avoimen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Maija-Liisa Rantanen, Jenni Vikman. Julkaisuja 2/2012.

Työmme hyvinvoinnin puolesta. Toimintasuunnitelma 2013 Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Oy Vasso Ab. Julkaisuja 1/2013.

Varsinais-Suomen hyvinvointi tilastoissa. Alueellinen hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi – TIETOHYÖTY 2009-2010. Hanna Inkeroinen, Elina Vuorio. Julkaisuja 1/2011.

Kannustinjärjestelmät ja alan vetovoima kunnallisella sosiaalialalla. Johanna Hedman, Sanna-Mari Tokkari. Julkaisuja 2/2010.

Varhaiserityiskasvatuksen haasteita ja vahvuuksia. Vastauksia monitahoarvioinnilla Varsinais-Suomessa. Päivi Pihlaja, Maija-Liisa Rantanen, Valpuri Sonne. Julkaisuja 1/2010. 

Varsinais-Suomen päihdepalvelujen kehittämishankkeen 2008 – 2009 loppuraportti. Ei vielä selvillä vesillä. Mika Heikkinen, Minna Kuusela. Julkaisuja 2/2009.

Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö 2008 – 2009. Loppuraportti. Outi Linnossuo. Julkaisuja 1/2009. 

Arjen tuella ja työvälineillä laatua lastensuojeluun. Lastensuojeluosaamisen kehittäminen Varsinais-Suomen kunnissa -hanke 2006 – 2008. Ritva Alkio. Julkaisuja 2/2008. 

Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa. Opinnäytetyö sosiaalialan osaamiskeskusten johtajuudesta. Pauliina Pietiläinen. Julkaisuja 1/2008. 

Sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuus. Tutkimus kuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Katri Mannonen-Sandberg. Julkaisuja 3/2007. 

Kohti monikulttuurista Varsinais-Suomea. Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tilastoselvitys, haastattelut, tulevaisuusverstaat ja kysely. Merja Anis, Tiina Heiliö, Olli Hietanen ja Jouni Marttinen. Julkaisuja 2/2007. Painosalama Oy, Turku. 

Taipaleen matkaa yhdessä – lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke. Elina Lehtonen ja Sirpa Vainio. Julkaisuja 1/2007. Painosalama Oy, Turku. 

Yhteinen lastensuojelu -hankkeen loppuraportti. Jussi Ketonen (2006). Kohti yhteistä lastensuojelua. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Vammaispalveluiden palvelurakenteen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen loppuraportti.Pirkko Pakkala (2006). Valmiina tuleviin haasteisiin. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Julkaisuja 1/2006.

Lasten sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien hoito ja kasvatuksen kehittäminen päivähoidossa -hankkeen loppuraportti.Tarja Kallio ja Päivi Pihlaja (toim.) Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Julkaisuja 3/2005. Painosalama Oy, Turku. 

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa. Julkisten palvelujen kehittämisen teemavuosi. Varsinais-Suomen ”Syrjästä toiminnan keskipisteeseen” SYKE2004-hanke, Varsinais-Suomen liitto ja Oy Vasso Ab. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Julkaisuja 2/2005. Painosalama Oy, Turku

Varsinais-Suomen hyvinvointikatsaus 1995-2003. Varsinais-Suomen ”Syrjästä toiminnan keskipisteeseen” SYKE2004-hanke, Varsinais-Suomen liitto ja Oy Vasso Ab. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,Julkaisuja 1/2005. Painosalama Oy, Turku. 

Suunnitelmallisuutta ja seudullisuutta täydennyskoulutukseen. Vasson täydennyskoulutusfoorumi -hankkeen Pilottikoulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Julkaisuja 2/2004. Painosalama Oy, Turku. 

Katsaus päivähoidon ja lastensuojelun suunnitelmiin V-S kunnissa. Päivähoidon ja lastensuojelun tila Varsinais-Suomen kunnissa. Katsaus palvelu- ja täydennyskoulutussuunnitelmiin keväällä 2004. Jarkko Rasinkangas ja Laura Saurama (toim.) Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Julkaisuja 1/2004. Painosalama Oy, Turku.

Muita julkaisuja ja materiaaleja

VAMMAISPALVELUT – HENKILÖKOHTAINEN APU. Seminaari vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtaisesta avusta.

Vammaispalvelulain soveltaminen, lain suhde muuhun lainsäädäntöön. Sosiaaliasiamiehen huomioita henkilökohtaisesta avusta asiakasyhteydenottojen johdosta. Terhi Alinen, sosiaali- ja potilasasiamies, Oy Vasso Ab.

Vammaislainsäädännön uudistus, itsemääräämisoikeuslaki ja vammaisoikeussopimus.
Sanna Ahola, VIA-projektin projektipäällikkö, lakimies, Kynnys ry.

Henkilökohtainen apu- järjestelmän periaattet ja lakitausta. Mika Välimaa, lakimies, Kynnys ry.

Päätösten tekeminen henkilökohtaisessa avussa.
Leila Rauvola, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, Turun kaupunki.

Avustajakeskus, yksi tapa järjestää avustaja. Pirjo Rissanen, projektikoordinaattori, Avustajakeskus.

Vammaispalvelulaki – vaikeavammaisuus- henkilökohtainen apu. Hannele Sarell, hallinto-oikeustuomari, Turun hallinto-oikeus.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus, Heta-help, neuvonta, päätökset ja vastuut. Jukka Kumpuvuori, Heta-liitto, johtava lakimies.

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus, JHL ja sopimusneuvottelut, työantajan vastuut/sosiaalitoimen vastuut. Maarit Salminen, JHL, Aluetoimitsija


Varsinais-Suomen päihdepalvelujen palvelukartoitus kunnissa 2009, Mika Heikkinen
 XLS
Liitteet: päihdepalvelujen laatusuositukset (STM oppaita 2002:3) PDF
Ehkäisy ja hoito, laadukkaan päihdetyön kokonaisuus (THL) PDF
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämien toimeenpanosuunnitelmien valmistelu kunnissa (STM ja Kuntaliitto) PDF

Ikäihmisten palvelujen seurantaindikaattorit 2008, Niko Lankinen PDF

Täydennyskoulutustarpeet varsinaissuomalaisissa kunnissa 2009, Niko Lankinen
Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutustarvekyselyn raportti 2/2009 PDF
Lastensuojelun täydennyskoulutustarvekyselyn raportti 2/2009 PDF
Vanhustyön täydennyskoulutustarvekyselyn raportti 2/2009 PDF
Aikuissosiaalityön täydennyskoulutustarvekyselyn raportti  5/2009 PDF


VEP -raportti. Sosiaalihuollon verkostoituvat erityispalvelut. Selvityksistä suunnitelmiin Varsinais-Suomessa (2004) Merja Anis, Juha Klemelä, Pirkko Pakkala ja Päivi Pihlaja (toim.). Länsi-Suomen lääninhallituksen Julkaisuja 3/2004. PDF

SYKE2004 loppuraportti. Sykettä hyvinvointiin Varsinais-Suomessa.Varsinais-Suomen ”Syrjästä toiminnan keskipisteeseen” SYKE2004-hanke. Loppuraportti 2000 – 2004. PDF

Vammaispalveluiden seudullinen työ- ja päivätoiminnan kehittämishanke 2004-2006. PDFVarsinais-Suomen sosiaalialan tietohallinnon nykytila. Timo Kestilä, Suvi Pitkäranta ja Hannu Salmela (2004). Oy Vasso Ab:n ja Turun kauppakorkeakoulun selvitysraportti. Moniste. PDFVarsinais-Suomen sosiaalialan kehittämishankkeen toimintaohjelma 2005 – 2007. Oy Vasso Ab, 2004. Moniste.PDF

Salon seutukunnan hyvinvointikatsaus 1995 – 2003. Aino Ukkola-Kettula (2005). Salon seutukunnan hyvinvointipoliittisen ohjelman liiteraportti. Salon Seudun Kehittämiskeskus. PDFSuunnitelma V-S sosiaalialan tietohallinnon kehittämisestä. Varsinais-Suomen IT -strategiatyöskentelyn tulokset. Loppuraportti 2.9.2005. Isotalo Mari, Oy Vasso Ab. Moniste. PDFVarsinais-Suomen tietohallintostrategia-raportti. PDFYksityisten sijaishuoltopalvelujen hoidon ja kasvatuksen laatu V-S ja Satakunnan alueella. Maarit Ilola, Sofia Puro (2007). PDF
Vasson harjoittelijoiden tekemiä selvityksiä
Henna Kauppila-Suomäki: Aikuissosiaalityön kehittämistarvekartoituksen raportti 2008 aikuissosiaalityon kehittamistarvekysely 2008Yhteenveto Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön alkuvaiheista ja yksikköön kohdistetuista odotuksista.
Liisa Paakkanen, syksy 2007. PPTLaadunhallinta ja arviointi V-S kunnissa. Ville Lahtivuori, syksy 2007. PPT

Suomen kielen opetuksen kehittäminen ulkomaalaisille Turun korkeakouluissa. Ville Lahtivuori 1/2008. PDF

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja sosiaalipalvelut Varsinais-Suomessa. Minna Hänninen, Syksy 2007.  PPT

Opinnäyte- ja tutkimustiivistelmiä

Sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuus. Tutkimus kuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Katri Mannonen-Sandberg. Pro gradu 2007, Turun yliopisto. DOC

Ohjat omiin käsiin. Ratsastusterapia lastensuojelun sosiaalityön tukena. Nina Hyvätti. Pro gradu 2007, Turun yliopisto. DOC