Vasso tukee ja kehittää väestön hyvinvointia koskevan tiedon käyttöönottoa ja edistää tiedon hyödyntämistä kuntien palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Alueellisella hyvinvointitiedolla tunnistetaan kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä sekä edistetään tietopohjaista kehittämistyötä. 
 
Alueellisen hyvinvointitiedon toimintamalli on muodostunut TIETOHYÖTY-hankkeen aikana vuosina 2009-2012. Hankkeen aikana löydettiin kunnille yhteiset hyvinvointi-indikaattorit, yhteinen analysointitapa kuntien kanssa sekä keskitettiin toimintamalli sosiaalialan osaamiskeskukseen kaikkien kuntien saataville.

Vuodesta 2012 lähtien Vasso on toiminut kuntien ja alueiden asiantuntija-apuna sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa niin teknisesti kuin sisällöllisestikin edistäen hyvän käytännön leviämistä Varsinais-Suomen alueelle. Sähköinen hyvinvointikertomuksen työväline on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveempi Pohjois-Suomi (TerPS) -hankkeen ja Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien Kanerva-KASTE-hankkeen yhteistyönä. Molemmat hankkeet kuuluivat Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan eli KASTE-ohjelmaan. Hankkeen jälkeen työväline siirtyi Kuntaliiton omistukseen. Sähköinen hyvinvointikertomus löytyy osoitteesta: http://shvk.kunnat.net

Vasso tarjoaa kunnille asiantuntija-apua myös muiden hyvinvointiasiakirjojen (esim. hyvinvointitilinpäätös, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma) toteuttamiseen ja seurantaan sekä yleisesti tilastotyöskentelyyn sekä erilaisten tiedonkeruiden toteuttamiseen (esim. kyselyt, haastattelut, työpajat, asiakasraadit). Työn sisällöstä, laajuudesta ja työskentelytavasta sovitaan kuntien kanssa aina erikseen. Vasso ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään työn sisältöä, tapaamisten ja yhteistyön luonnetta ja määrää sekä kustannuksia ja muita yksityiskohtia.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Suunnittelija Ville Santalahti,
 ville.santalahti(at)vasso.fi,
 puh. 050 559 0701

___________________________________________________________________________________

Alueellinen hyvinvointikertomus on järjestyksessään toinen ja se toteutettiin ensimmäisellä kerralla vuonna 2015 Lounais-Suomen alueellisena hyvinvointikertomuksena kattaen Varsinais-Suomen lisäksi myös Satakunnan. Jotta alueellinen hyvinvointikertomus palvelisi mahdollisimman hyvin myös sote- ja maakuntauudistusta, päätettiin se toteuttaa vuonna 2017 ainoastaan Varsinais-Suomen kattavana maakunnallisena hyvinvointikertomuksena.

Varsinais-Suomessa toimii alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmä perustettin vuoden 2015 lopussa työstämään alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet osaksi Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelma on hyväksytty alueen kunnissa sekä sairaanhoitopiirin valtuustossa loppuvuodesta 2016 ja sen osana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma, joka esitetään alueellisen hyvinvointikertomuksen osassa II.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on jatkanut hyte-teeman työstämistä myös osana Sote- ja maakuntauudistusta. Lakiluonnoksissa maakunnalle on määritelty omat hyte-tehtäväkokonaisuutensa, joiden tarkempaa sisältöä työryhmä parhaillaan on työstämässä. Maakunnan hyte-tehtäviin kuuluu esimerkiksi alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu sekä asiantuntijatuen tarjoaminen alueen kunnille. Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2017 on nyt toteutettu siten, että se palvelisi tulevan maakunnallisen järjestäjän tarpeita mahdollisimman kattavasti . Järjestäjän on tulevaisuudessa kyettävä tilaamaan alueen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siten, että ne vastaavat väestön palvelutarpeeseen. Lisäksi järjestäjällä on vahva intressi pyrkiä vaikuttamaan korjaavien sote-palveluiden tarpeisiin toteuttamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväänsä hyvässä yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistuminen on koko sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta ydinkysymys. Se on myös kokonaisuus, jossa kunnilla ja maakunnalla tulee olemaan merkittävä yhdyspinta.

Toivomme, että alueellinen hyvinvointikertomus auttaa meitä kaikkia muodostamaan yhteistä kuvaa varsinais-suomalaisten hyvinvoinnin tilasta ja edesauttaa sitoutumista yhteisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Varsinais-Suomen Hyvinvointikertomus 2017

 

Lisätietoja:

Ville Santalahti

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

puh. 050 559 0701

ville.santalahti(at)vasso.fi