Edistämme yhdessä sidosryhmiensä kanssa hyvinvointisektorin alueellista yhteistyötä, palveluiden kehittämistä ja osaamista Varsinais-Suomen alueella. Toiminnan muotoja ovat esimerkiksi kehittämisfoorumit, yhteistyöryhmät, täydennyskoulutusyhteistyö, hankesuunnittelu ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistyö. Tältä sivulta voit lukea aiheesta lisää ja tapahtumien ajankohdat löytää tapahtumat ja koulutuskalenteri -sivulta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja YTT Tapio Häyhtiö, sähköposti: tapio.hayhtio(at)vasso.fi, puh. 050 400 6305

 

Kehittämisfoorumit

Kehittämiskeskusteluille ja –ideoinnille tarkoitetut ”aamukahvitilaisuudet” edistävät verkostoitumista ja tiedon välittymistä sekä laajentavat kehittämisen sisältöjä uusiin teemoihin. Tilaisuuksia järjestetään eri seuduilla, jotta useammilla on mahdollisuus osallistua niihin.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajien yhteistyöryhmä

Kuntien sosiaali- ja terveysjohdon kokoontumisilla vahvistetaan maakunnallista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnassa. Yhteistyön tiivistämisellä edistetään myös nopeampaa ja joustavampaa tapaa sopia Kaste-ohjelman puitteissa tapahtuvasta hankeyhteistyöstä. 

Tapaamisissa käsitellään meneillään olevia rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, kuntien palveluiden kehittämistarpeita, Kaste-ohjelman mukaisia kehittämistoimia ja -hankkeita sekä muita yhteisesti tärkeiksi määriteltyjä asioita.

 

Täydennyskoulutusyhteistyö

Kuntien, täydennyskouluttajien ja Vasson täydennyskoulutusyhteistyön tavoitteena on, että varsinaissuomalaisissa kunnissa työskentelevälle sosiaalialan henkilöstölle on saatavilla riittävästi tarvittavaa täydennyskoulutusta. Yhteistyöllä edistetään suunnitelmallisuutta. Yhteistyötä kuvaamaan on luotu prosessimalli.
Täydennyskoulutuksen tarvekartoitukset tehdään joka toinen vuosi eri sisältöalueilla – lastensuojelu, varhaiskasvatus, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, ikäihmisten palvelut. Eri sisältöalueiden yhteiset kysymykset, kuten päihdetyö, monikulttuurisuus ja oman työn kehittäminen sisällytetään kaikkiin kyselyihin.

 

Täydennyskoulutustarvekartoitukset 2011: Varhaiskasvatus PDF, Vammaistyö PDF , Vanhustyö PDF, Aikuissosiaalityö PDF ja Lastensuojelu PDF .

Täydennyskoulutustarvekartoitukset 2009: Varhaiskasvatus (pdf), Vammaistyö (pdf), Vanhustyö (pdf), Aikuissosiaalityö (pdf), Lastensuojelu (pdf).

 

Hankesuunnittelu

Kehittämishankkeiden suunnittelu käynnistetään tilanteessa, jossa kehittämistyölle on olemassa selkeä tarve ja riittävä sitoutuminen.   Innovaatiohankkeen suunnittelumallin avulla kuntien sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden on mahdollista sopia työnjaosta, joka perustuu kunkin toimijan osaamiseen. Yhteisesti sovitulla toimintamallilla ja työnjaolla tavoitellaan verkostoitumisen hyötyjä sekä hankkeiden suunnitteluvaiheen läpimenoajan lyhenemistä sekä suunnitelmien laadun ja tätä kautta rahoitusmahdollisuuksien paranemista.

 

Sosiaalihuollon tiedonhallinta

Sosiaalialan tietoteknologiaa on kehitetty Tikesos-hankkeessa:  http://www.sosiaaliportti.fi/tikesos
Palvelutehtäväkohtaiset prosessimallit löytyvät KuntaIT:n prosessipankista: http://prosessipankki.qpr.com/
Vasso on mukana terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Sosiaaliportin toimitusneuvoston työssä sekä Sosiaaliportin maahanmuuttajatyön verkkokonsultaatioryhmässä. Sosiaaliportti on sosiaalialan ammattilaisille tarkoitettu sähköinen palvelu. Palvelu löytyy osoitteesta http://www.sosiaaliportti.fi